Regulamin "Piosenki Dla Europy 2007"


52. Konkurs Piosenki Eurowizji – Helsinki 2007


Regulamin określający zasady wyboru utworu i wykonawcy reprezentującego Telewizję Polską S.A. w 52. Konkursie Piosenki Eurowizji


Konkurs Piosenki Eurowizji jest nowoczesną, światowej klasy produkcją telewizyjną stanowiącą konkurs występów muzycznych reprezentujących kraje Członkowskie Europejskiej Unii Nadawców (European Broadcasting Union = EBU). Telewizja Polska S.A. – członek EBU, bierze aktywny udział w Konkursie określając w niniejszym regulaminie zasady wyboru piosenki reprezentującej TVP S.A.


1. Organizatorem Krajowych Eliminacji do 52. Konkursu Piosenki Eurowizji „Piosenka dla Europy” jest Telewizja Polska S.A. zwana także TVP S.A..

2. Przedmiotem eliminacji jest wyłonienie utworu reprezentującego Telewizję Polską S.A. w 52. Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w dniach 10 maja 2007 r. (półfinał) i 12 maja 2007 r. (finał) r. w Helsinkach, Finlandia. Polska piosenka musi wziąć udział w rundzie półfinałowej, a także po ewentualnym zakwalifikowaniu w Koncercie Finałowym.

3. Utwory zgłaszane do Krajowych Eliminacji muszą mieć charakter premierowy.

4. Prawo do zgłaszania premierowych utworów i ich wykonawców posiadają: firmy fonograficzne zrzeszone w ZPAV-ie, firmy fonograficzne zrzeszone w Stowarzyszeniu „Niezależna Fonografia Polska”, twórcy i wykonawcy zrzeszeni w ZAKR, stowarzyszeniach STOART i STOMUR, a także indywidualnie: producenci muzyczni, kompozytorzy, autorzy tekstów, wykonawcy. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu „Zgłoszenie Piosenki” (Załącznik nr 1). Zgłoszony utwór nie może być wykonywany przez wykonawcę demonstracyjnego tylko oryginalnego, który wykona wybrany drogą eliminacji utwór podczas przygotowań i w trakcie 52. Konkursu Piosenki Eurowizji w Helsinkach, w Finlandii. Wykonawca nie musi posiadać obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy zgłoszonych utworów muszą spełnić przynajmniej jeden z poniższych punktów dotyczących kariery zawodowej:

a) wydany przynajmniej jeden album lub jeden singiel nie później niż do 4września 2006 roku,
b) udokumentowany udział w przynajmniej jednym konkursie piosenki lub festiwalu, które odbyły się nie później niż 4 września 2006 roku, o charakterze przynajmniej krajowym.
c) podpisany kontrakt fonograficzny z firmą fonograficzną.
d) podpisany kontrakt na organizacje koncertów z oficjalnie działającą firmą/agencją koncertową, reklamową i promotorską.

5. Do zgłoszenia podpisanego przez wykonawcę, autora tekstu, kompozytora, bądź zgłaszającego należy dołączyć tekst z tytułem utworu oraz zapis nutowy powszechnie zwany „fortepianówką” sygnowane przez twórców.

6. Do Krajowych Eliminacji do 52. Konkursu Piosenki Eurowizji mogą być dopuszczone osoby, które ukończą 16 lat w dniu koncertu półfinałowego (10 maja 2007r.). Do zgłoszenia niepełnoletniego (w dniu złożenia zgłoszenia) wykonawcy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych z dokładną informacją dotyczącą daty urodzenia wykonawcy.

7. Nadesłane utwory muszą posiadać oryginalną muzykę i tekst w języku angielskim lub języku polskim oraz nie mogą:

a. trwać dłużej niż 3 minuty
b. być opracowaniami melodii ludowych oraz tzw. „coverami”, czyli kompozycjami wprowadzonymi już przez innych wykonawców do rozpowszechniania na jakichkolwiek polach eksploatacji przed dniem 1 października 2006r.,
c. być publikowane, emitowane na antenach radiowych i telewizyjnych oraz wykonywane publicznie przed dniem 1 października 2006r.

8. Do zgłoszenia opisanego w punkcie 6 należy dołączyć trzy kolorowe zdjęcia z publicznych występów wykonawcy zgłaszanej piosenki oraz dodatkowo w miarę możliwości vhs lub dvd z zarejestrowanym materiałem audio-video z wykonania innego utworu niż zgłaszana piosenka.

9. Do Krajowych Eliminacji może być zgłoszony tylko jeden utwór w wykonaniu danego wykonawcy/wykonawców. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego utworu tego samego wykonawcy, ocenie będzie podlegał utwór otrzymany przez Redakcję Rozrywki Programu 1 TVP S.A. w pierwszej kolejności, a w przypadku jego wycofania przez wykonawcę, zgłoszony w następnej kolejności. Zgłoszenia przyjmuje tylko Redakcja Rozrywki Programu 1 TVP S.A.. W przypadku zgłoszenia kilku utworów danego wykonawcy w tym samym czasie – zgłoszenia nie zostaną przyjęte i utwory tego wykonawcy nie będą brały udziału w selekcji. Kompozytorzy, twórcy muzyki i autorzy tekstu mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę utworów pod warunkiem, że każdy z nich wykonywany jest przez innego wykonawcę /wykonawców.


10. Utwory premierowe wykonywane w języku angielskim lub języku polskim należy nadsyłać w formie nagrań gotowych, bądź „demo” (tylko na nośniku CD) w terminie do 15 listopada 2006 roku. pod adresem:

Redakcja Rozrywki
Program 1 TVP S.A.
ul. J.P. Woronicza 17, blok „D” p.144
00 – 999 Warszawa
z dopiskiem „Eurowizja 2007”

11. TVP S.A. nie odsyła nadesłanych materiałów.

12. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wybierze piosenki i wykonujących je wykonawców, które wezmą udział w Krajowych Eliminacjach do 52. Konkursu Piosenki Eurowizji, które odbędą się podczas koncertu finałowego pt. „Piosenka dla Europy 2007” – w dniu 3 lutego 2007 roku (sobota) w Warszawie i zostaną w tym koncercie wykonane na żywo z udziałem tzw. półplaybacku. Do koncertu finałowego pt. „Piosenka dla Europy” zostanie wybranych nie więcej niż 10 i nie mniej niż 5 utworów i wykonujących je wykonawców. Komisja Konkursowa ogłosi listę wybranych utworów i wykonawców do 25 listopada 2006 na stronach internetowych: www.tvp.pl lub www.itvp.pl. W tych granicach ilość wybranych utworów i wykonawców do koncertu.„Piosenka dla Europy 2007” pozostawia się do uznania i decyzji Komisji Konkursowej.

13. Przewodniczącego oraz członków Komisji Konkursowej powołuje Dyrektor Programu 1 TVP S.A. spośród pracowników TVP S.A. lub spośród pracowników i współpracowników TVP S.A. w ilości nie mniejszej niż 3 osoby: przewodniczący i dwóch członków Komisji Konkursowej i nie większej niż 5 osób: przewodniczący i czterech członków Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

14. Komisja Konkursowa ogłosi także w kolejności pięć utworów rezerwowych wraz z nazwiskami wykonawców, które w kolejności wynikającej z ogłoszenia wezmą udział w Krajowych Eliminacjach w przypadku dyskwalifikacji wcześniej zakwalifikowanego utworu i wykonawcy za naruszenie zapisów Regulaminu, w szczególności w punktach 3 , 4 i 7 lub rezygnacji wykonawcy utworu.

15. Wykonawcy zakwalifikowani do Krajowych Eliminacji do 52. Konkursu Piosenki Eurowizji, a w szczególności ich zwycięzca, zobowiązują się do współpracy z TVP S.A., oraz upoważniają, poprzez nadesłanie zgłoszenia do Krajowych Eliminacji, również do samodzielnego korzystania przez TVP S.A. ze wszystkich materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych i elektronicznych dotyczących wykonawców zakwalifikowanych utworów. Wykonawcy podejmą także samodzielne działania w promowaniu utworów konkursowych zwłaszcza na antenach radiowych i telewizyjnych, stronach internetowych, a w szczególności TVP S.A.: www.tvp.pl lub www.itvp.pl , oraz zobowiązują się do promocji zwycięskiej piosenki w stacjach radiowych i telewizjach krajów biorących udział w 52. Konkursie Piosenki Eurowizji.

16. W szczególności wykonawcy zakwalifikowanych utworów do Krajowych Eliminacji oraz wykonawca piosenki zwycięskiej zobowiązuje się do:

a)stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z Telewizją Polską S.A., celem realizacji, przygotowania i nagrania artystycznego wykonania wybranego przez Komisję Konkursową utworu;

b)dołożenia należytej staranności oraz przestrzegania zasad wskazanych przez Telewizję Polską, służących zapewnieniu artystycznemu wykonaniu najwyższego poziomu artystycznego i technicznego;

c)brania udziału we wszystkich wskazanych przez Telewizję Polską S.A. działaniach związanych z przygotowaniem realizacji telewizyjnej koncertu pt. „Piosenka dla Europy 2007” oraz promocją tego koncertu, w tym również: w sesjach fotograficznych, wywiadach radiowych i telewizyjnych, realizacji promocyjnych materiałów telewizyjnych, udział w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z publicznością.

17. Wykonawca, w okresie od momentu zgłoszenia piosenki do Krajowych Eliminacji, zobowiązuje się nie zmieniać, bez uprzedniej, pisemnej zgody Telewizji Polskiej S.A., używanych dotychczas nazw, pseudonimów oraz wszelkich innych oznaczeń i cech wyglądu (fryzury, ubioru) charakterystycznych dla swojej osoby.

18. Telewizja Polska S.A. zastrzega sobie swobodę wyboru kontrahentów, z którymi będzie współpracowała przy realizowaniu, rozpowszechnianiu, reklamowaniu i promocji artystycznego wykonania oraz osoby wykonawcy.

19. Każdy zakwalifikowany do Krajowych Eliminacji wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej do dnia 15 stycznia 2007 teledysk z utworem wybranym przez Komisję Konkursową, który wykona podczas koncertu pt. „Piosenka dla Europy 2007”. Teledysk ten TVP S.A. ma prawo wykorzystać na wszystkich polach eksploatacji w celu promocji Krajowych Eliminacji, promocji koncertu pt. „Piosenka dla Europy 2007” i promocji Konkursu Piosenki Eurowizji 2007 włączając także oddzielnie nagranie dźwiękowe. Dostarczenie teledysku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uprawnionych z tytułu prawa autorskiego i praw pokrewnych na wykorzystanie go w tym zakresie. Wykonawca oświadcza równocześnie, że zgodę taką uzyskał od współtwórców teledysku, artystów wykonawców oraz producenta wideogramu wraz z prawem udzielenia tej zgody TVP S.A. Za brak teledysków z utworami poszczególnych wykonawców zakwalifikowanych do koncertu pt.„Piosenka dla Europy 2007” Krajowych Eliminacji do 52. Konkursu Piosenki Eurowizji w programach promujących koncert , TVP S.A. nie ponosi odpowiedzialności.


20. TVP S.A. dążyć będzie do wydania promocyjnej płyty CD pod roboczym tytułem pt. „Piosenka dla Europy 2007” zawierającej wszystkie zakwalifikowane do finałowego koncertu utwory, z tym , że decyzja w tym zakresie należy do TVP. W razie podjęcia przez TVP S.A. decyzji o wydaniu płyty podmiot zgłaszający utwór dołoży wszelkich starań do zapewnienia nabycia przez TVP S.A. niezbędnych praw autorskich i praw pokrewnych od pomiotów uprawnionych – stosownie do potrzeb tego wydania.

21. W przypadku rezygnacji wykonawcy z udziału w koncercie pt. „Piosenka dla Europy 2007” po wydania promocyjnej płyty CD TVP S.A. jest uprawniona do żądania zwrotu poniesionych kosztów związanych z umieszczeniem wycofanego utworu na tej płycie.

22. a) Spośród utworów zakwalifikowanych do koncertu pt. „Piosenka dla Europy 2007”, zwycięzcę, który będzie reprezentował TVP S.A. w 52. Konkursie Piosenki Eurowizji 2007 wyłoni publiczność głosująca w systemie audiotele oraz za pomocą sms.

b) Po zakończeniu głosowania w systemach sms i audiotele, bezwzględna liczba zdobytych łącznie głosów w obu systemach automatycznie klasyfikuje konkursowe utwory na miejscach od pierwszego do ostatniego. Zwycięzcą Krajowych Eliminacji jest utwór, który zostanie sklasyfikowany na pierwszym miejscu tj. otrzyma w wyniku głosowania w systemach: sms i audiotele łącznie największą liczbę głosów.

c) W przypadku remisu - równej łącznej liczby głosów otrzymanej przez dwie lub więcej piosenek w głosowaniu w systemach: sms i audiotele - o zajęciu pierwszego miejsca i zwycięstwie, decyduje większa liczba głosów oddana w systemie sms przez publiczność na dany utwór.
W przypadku jeśli nadal nie będzie można na tej podstawie wskazać zwycięzcy Krajowych Eliminacji, zwycięzca zostanie wyłoniony po sprawdzeniu wyników głosowania Zapasowego Jury, o którym mowa w punkcie 23. Zwycięzcą zostanie wtedy utwór i wykonawca (spośród utworów, które w głosowaniu publiczności zajmują to samo pierwsze miejsce), który otrzymał większą liczbę punktów w głosowaniu Zapasowego Jury.

d) Procedurę opisaną w pkt c) powyżej stosuje się także w przypadku, gdy wskazanie kolejnych miejsc (poza pierwszym) zajmowanych przez poszczególne piosenki nie jest możliwe z powodu remisu (równej łącznej liczby głosów otrzymanej przez dwie lub więcej piosenek) w głosowaniu w systemach: sms i audiotele na poszczególnych dalszych miejscach. O zajęciu kolejnego miejsca przez daną piosenkę decyduje wtedy większa liczba głosów oddana w głosowaniu w systemie sms przez publiczność na dany utwór.
Jeżeli nadal nie będzie można na tej podstawie wskazać kolejnych miejsc – miejsca pozostałych piosenek zajmujących z powodu remisu to samo miejsce, zostaną ustalone po sprawdzeniu głosowania Zapasowego Jury. Kolejne miejsca zajmą w przypadku remisu utwory i wykonawcy, którzy otrzymają większą liczbę punktów w głosowaniu Zapasowego Jury.

e) Do wiadomości publicznej zostanie podany tylko zwycięzca Krajowych eliminacji.
Kolejność dalszych miejsc zajmowanych przez poszczególne piosenki określana jest na wypadek określony w pkt 32 Regulaminu.

23. Zapasowe Jury:
a)Zapasowe Jury jest powoływane przez Kierownika Redakcji Rozrywki Programu 1 Telewizji Polskiej S.A. spośród pracowników i współpracowników TVP S.A. oraz sympatyków Konkursu Piosenki Eurowizji w liczbie nie większej niż 5 osób: przewodniczący i czterech członków, i nie mniejszej niż 3 osoby: przewodniczący i dwóch członków.
b) Wskazania Jury mogą być wykorzystane tylko w przypadkach:
- zawieszenia się systemu audiotele/sms,
- opisanym w punkcie 22, ustęp „c” i „d”,

c) Członkowie Zapasowego Jury głosują po wysłuchaniu na żywo wszystkich utworów w koncercie finałowym pt. „Piosenka dla Europy” przyznając punkty na poszczególne piosenki w następujący sposób: I miejsce- 12 punktów, II miejsce -10 punktów, III miejsce- 8 punktów, IV miejsce - 7 punktów, V miejsce - 6 punktów, VI miejsce - 5 punktów, VII miejsce - 4 punkty, VIII miejsce - 3 punkty, IX miejsce - 2 punkty i X miejsce - 1 punkt. Punkty według tej zasady będą przyznawane bez względu na ilość utworów wykonywanych podczas koncertu pt. „Piosenka dla Europy 2007”, mniejszą niż 10. Punkty przyznane indywidualnie przez przewodniczącego i członków Zapasowego Jury zaprezentowanemu utworowi zostaną w obecności notariusza dodane do siebie i zapisane w protokóle głosowania Zapasowego Jury, który podpisują wszyscy członkowie Jury. W razie równej ilości punktów oddanych na poszczególne utwory w głosowaniu Zapasowego Jury, decyduje głos przewodniczącego Zapasowego Jury. Decyzje Zapasowego Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


24.Kolejność prezentacji piosenek podczas Krajowych Eliminacji zostanie ustalona w drodze losowania w obecności wykonawców lub ich przedstawicieli w terminie wskazanym przez TVP S.A.. Brak obecności wykonawców lub ich przedstawicieli podczas losowania nie stanowi przeszkody do odbycia losowania i nie jest podstawa do oprotestowania wyników losowania.

25.W trakcie koncertu pt. „Piosenka dla Europy 2007” każdy z uczestników Krajowych Eliminacji wykona zakwalifikowany utwór przy wykorzystaniu podkładu muzycznego tzw. półplaybacku. W podkładzie nie mogą być nagrane „chórki” oraz jakiekolwiek głosy ludzkie, w tym komputerowo przetworzone.

26.Zakwalifikowany do Krajowych Eliminacji utwór może być wykonywany na scenie maksymalnie przez sześcioosobowy skład.

27. Każdy z uczestników Krajowych Eliminacji zobowiązuje się, że w razie zwycięstwa będzie reprezentował TVP S.A. w 52. Konkursie Piosenki Eurowizji 2007 w Finlandii zgodnie z regulaminem European Broadcasting Union (EBU) i zobowiązuje się do całkowitej dyspozycyjności w zakresie promocji zwycięskiego utworu w Polsce i za granicą.

28. Wykonawca zwycięskiego w Krajowych Eliminacjach utworu zobowiązany jest zawrzeć z Telewizją Polska S.A. umowę ściśle określającą zasady współpracy zawarte w niniejszym Regulaminie, w szczególności w punktach 27, 29, 30, 31, 32, 34 , w tym regulującą zakres obowiązków wykonawcy wybranego utworu wobec TVP S.A. w zakresie przygotowania do występu w Helsinkach w dniu 10 maja 2007 i ewentualnie 12 maja 2007 w koncertach Konkursu Piosenki Eurowizji 2007 oraz promocji utworu reprezentującego Telewizję Polską S.A.

29. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty i dostarczy Telewizji Polskiej S.A., wcześniej przez TVP S.A. zaakceptowane pod względem technicznym i merytorycznym, następujące materiały wymagane przez European Broadcasting Union (EBU):

a) tłumaczenie na dwa języki (angielski i francuski) tekstu wybranego utworu, biografii wykonawcy, kompozytora i autora,

b) listę wymogów technicznych niezbędnych podczas występu w Helsinkach,

c) wyprodukowany teledysk na becie cyfrowej + 2 egz. VHS. W przypadku braku teledysku TVP S.A. może ewentualnie dostarczyć Telewizji Fińskiej YLE nagranie z koncertu finałowego Krajowych Eliminacji,

d) wyprodukowany półplayback w 2 egzemplarzach na CD i DAT,

e) wyprodukowany playback do kompilacji promocyjnej płyty,

f) zdjęcia w uzgodnionych formatach i ilościach na papierze, CD oraz w JPG,

i) materiały promocyjne dotyczące wykonawcy ( w tym CD ) w celu rozdania na konferencjach prasowych w Helsinkach

j) kostiumy na półfinał i finał Konkursu Piosenki Eurowizji,

a w przypadku rezygnacji z występu pokryje poniesione koszty przez TVP S.A.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały wymienione w pkt od a) do f) w terminie do 1 marca 2007 roku.

30. Telewizja Polska S.A. ma prawo ostatecznej decyzji merytorycznej dotyczącej produkcji wybranej piosenki, jakości występów i prezentacji jej wykonawcy w okresie promocji i występów w Helsinkach w dniu 10 maja 2007 roku i ewentualnie 12 maja 2007 roku, w zakresie:

- produkcji muzycznej,
- aranżacji,
- choreografii,
- reżyserii,
- inscenizacji.

31. Koszt przelotu z Polski do Finlandii i z Finlandii do Polski, zakwaterowania w Finlandii i diet wykonawcy zwycięskiego utworu koncertu „Piosenka dla Europy” pokrywa Telewizja Polska S.A. (dotyczy tylko artystów występujących na scenie i jednego menadżera Wykonawcy). Wszelkie inne koszty łącznie z honorarium wykonawcy za występ pokrywa podmiot zgłaszający utwór do Krajowych Eliminacji.

32. W przypadku ujawnienia okoliczności uniemożliwiających udział zwycięskiej piosenki w Konkursie Eurowizji Telewizję Polską S.A. reprezentować będzie utwór, który uzyskał kolejne miejsce w Krajowych Eliminacjach, pod warunkiem, że TVP S.A. uzyska zgodę na zamianę utworu od Europejskiej Unii Nadawców i Telewizji Fińskiej YLE.

33. W przypadku dyskwalifikacji Telewizji Polskiej z udziału w 52. Konkursie Piosenki Eurowizji z winy wykonawcy, TVP S.A. przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości poniesionych przez siebie kosztów na zorganizowanie Krajowych Eliminacji oraz przygotowań do udziału w Konkursie, w półfinale i finale Konkursu w tym również składki/opłaty licencyjnej za aktywne uczestnictwo w Konkursie Piosenki Eurowizji 2007 wniesionej na rzecz Europejskiej Unii Nadawców w Genewie - European Broadcasting Union (EBU).

34. Wykonawca zakwalifikowanej piosenki i Telewizja Polska S.A. nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób trzecich z tytułu nie wywiązania się z niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy wykonanie przez nich zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności z powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii, strajków, zamieszek powszechnych lub innych okoliczności, którym wykonawca i TVP S.A. nie mogły zapobiec i które były poza ich kontrolą.

35. Telewizja Polska S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu . Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej www.tvp.pl lub www.itvp.pl